Regulamin

Wielofunkcyjnego Krytego Boiska ze Sztuczną Nawierzchnią  przy ul. Warszawskiej 80

 1. Boisko jest administrowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3, tel. 046/ 862 77 59. Obiekt jest czynny: 7 dni w tygodniu. W okresie wiosenno – jesiennym w godz. 8:00 – 22:00.
 2. Przed wejściem na boisko należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem i instrukcjami użytkowania.
 3. Prawo do korzystania z boiska mają wszyscy chętni
 4. Korzystanie z obiektu jest odpłatne.
 5. Kolejność korzystania z boiska ustala administrator.
 6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi obiektu. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub nie stosujące się do zaleceń obsługi technicznej i służb porządkowych, będą wypraszane z terenu obiektu.
 7. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 8. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, wprowadzania zwierząt.
 9. Zabrania się również przebywania osób w stanie nietrzeźwym, poruszania się na rowerach, wrotkach, rolkach i innym podobnym sprzęcie (motorowery), wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, opakowań szklanych, łatwo tłukących się.
 10. Wszystkich korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe przeznaczone do tego typu nawierzchni. Korzystających z boiska obowiązuje bezwzględny zakaz gry w obuwiu wyposażonym w metalowe kołki.
 11. Na całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
 12. Materialną odpowiedzialność za ewentualne szkody ponosi użytkownik, w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny.
 13. Korzystający z boiska ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania zajęć.
 14. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie nie ponosi odpowiedzialności za ubiór i przedmioty pozostawione na terenie całego obiektu.
 15. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu, MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Administrator zastrzega sobie prawo do organizacji imprez sportowych na obiekcie po wcześniejszym powiadomieniu użytkowników.
 17. W okresie wakacji  i Świąt godziny korzystania z obiektu mogą ulec zmianie.
 18. Skargi i wnioski należy kierować do Kierownika Obiektu Marzeny Kacprzak 667 080 072

Dyrektor MOSiR

Mieczysław Głuchowski

 

Numery Telefonów Alarmowych

Policja               997

Straż pożarna    998

Pogotowie          999


 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe zawodników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w ww. imprezie  obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Turniejach tenisa ziemnego.